imageimage

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

08:30

07-03-2017

image

15:30

27-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

30-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

03-04-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

05-04-2017

image

16:00

11-04-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-04-2017

image

16:00

13-04-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần