imageimage

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

08:00

31-03-2022

image

16:00

26-04-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-05-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-05-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-05-2022

image

16:00

13-05-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-05-2022

image

16:00

16-05-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,936,024

26,300


00
00
 

 

image 131 image