imageimage

Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn

08:30

06-09-2017

image

15:30

26-09-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-09-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

03-10-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

05-10-2017

image

16:00

10-10-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-10-2017

image

16:00

13-10-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần