imageimage

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến

08:30

02-03-2018

image

15:30

22-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-04-2018

image

16:00

05-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-03-2018

image

16:00

07-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần