imageimage

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức

08:30

18-11-2017

image

15:30

11-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

18-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-12-2017

image

16:00

25-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-12-2017

image

16:00

28-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần