imageimage

Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

08:30

03-03-2016

image

15:30

24-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

31-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-04-2016

image

16:00

07-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-04-2016

image

16:00

11-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần