imageimage

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

08:00

20-03-2020

image

16:00

10-04-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-04-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-04-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-04-2020

image

16:00

27-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-04-2020

image

16:00

29-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần