imageimage

Công ty Cổ phần TICO

08:00

24-05-2016

image

16:00

09-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

17-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-06-2016

image

16:00

24-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-06-2016

image

16:00

27-06-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

5,350,884

34,300


71
00
 

 

image 91 image