imageimage

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

08:00

03-12-2019

image

16:00

13-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

23-12-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-12-2019

image

16:00

30-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-12-2019

image

16:00

30-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần