imageimage

Công ty Cổ phần Trà Bắc

08:00

08-11-2016

image

16:00

24-11-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

30-11-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

02-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-12-2016

image

16:00

09-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-12-2016

image

16:00

12-12-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,241,056

14,100


00
00
 

 

image 32 image