imageimage

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương

08:00

20-12-2018

image

15:30

10-01-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-01-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

17-01-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-01-2019

image

16:00

24-01-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-01-2019

image

16:00

24-01-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần