imageimage

Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội

08:00

06-03-2019

image

15:30

21-03-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-04-2019

image

16:00

04-04-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-03-2019

image

16:00

04-04-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần