imageimage

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

08:00

13-11-2020

image

15:30

03-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

10-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-12-2020

image

16:00

16-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-12-2020

image

16:00

17-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

630,748

27,500


00
00
 

 

image 103 image