imageimage

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

08:00

29-05-2019

image

15:30

18-06-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-06-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-06-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-06-2019

image

16:00

02-07-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-06-2019

image

16:00

02-07-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,037,134

76,700


00
00
 

 

image 57 image