imageimage

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

08:00

19-05-2020

image

16:00

05-06-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-06-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-06-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

16-06-2020

image

16:00

22-06-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-06-2020

image

16:00

25-06-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần