imageimage

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

08:00

23-05-2022

image

16:00

13-06-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:02

17-06-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-06-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

22-06-2022

image

16:00

28-06-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-06-2022

image

16:00

01-07-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần