imageimage

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

08:00

26-10-2018

image

15:30

15-11-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-11-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

22-11-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

26-11-2018

image

16:00

29-11-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-11-2018

image

16:00

29-11-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần