imageimage

Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex

08:30

28-06-2017

image

15:30

18-07-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-07-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-07-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-07-2017

image

16:00

01-08-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-07-2017

image

16:00

04-08-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần