imageimage

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

08:00

02-12-2022

image

15:30

22-12-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-12-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-12-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-12-2022

image

16:00

05-01-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-12-2022

image

16:00

06-01-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần