imageimage

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

08:00

09-02-2023

image

15:30

01-03-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

06-03-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-03-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

09-03-2023

image

16:00

14-03-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-03-2023

image

16:00

17-03-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần