imageimage

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh

08:30

13-04-2017

image

15:30

05-05-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

12-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-05-2017

image

16:00

19-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-05-2017

image

16:00

22-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần