imageimage

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên

08:30

25-09-2017

image

15:30

16-10-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-10-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-10-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nộ

08:00

25-10-2017

image

16:00

30-10-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-10-2017

image

16:00

02-11-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần