imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

08:00

23-11-2016

image

16:00

15-12-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-12-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

26-12-2016

image

16:00

30-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-12-2016

image

16:00

02-01-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần