imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

08:00

27-03-2023

image

16:00

06-04-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước15:00

12-04-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-04-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

17-04-2023

image

16:00

21-04-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-04-2023

image

16:00

21-04-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần