imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

08:00

29-12-2020

image

16:00

19-01-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-01-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-01-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-01-2021

image

16:00

03-02-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-01-2021

image

16:00

05-02-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần