imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

08:00

21-04-2022

image

16:00

04-05-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

10-05-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-05-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-05-2022

image

16:00

19-05-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-05-2022

image

16:00

19-05-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần