imageimage

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

08:30

05-04-2016

image

15:30

27-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-05-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

06-05-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-05-2016

image

16:00

13-05-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-05-2016

image

16:00

16-05-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần