imageimage

Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

08:00

10-11-2017

image

16:00

28-11-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-12-2017

image

16:00

13-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-12-2017

image

16:00

16-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần