imageimage

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

08:00

02-10-2018

image

15:30

22-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-11-2018

image

16:00

05-11-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-10-2018

image

16:00

05-11-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần