imageimage

Công ty Cổ phần Xi măng X18

08:30

26-07-2016

image

15:30

15-08-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-08-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-08-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-08-2016

image

16:00

29-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-08-2016

image

16:00

01-09-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần