imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

08:00

28-09-2018

image

16:00

09-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

17-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-10-2018

image

16:00

24-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-10-2018

image

16:00

24-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần