imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco

08:00

11-10-2019

image

15:30

25-10-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

30-10-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

01-11-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-11-2019

image

16:00

07-11-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-11-2019

image

16:00

07-11-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần