imageimage

Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

08:30

04-07-2017

image

15:30

25-07-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-07-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

01-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-08-2017

image

16:00

08-08-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-08-2017

image

16:00

08-08-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần