imageimage

Công ty CP Mía đường Cần Thơ

08:00

06-05-2016

image

16:00

23-05-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-05-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-05-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-06-2016

image

16:00

07-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-06-2016

image

16:00

10-06-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần