imageimage

Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng

08:30

14-06-2016

image

15:30

04-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

11-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-07-2016

image

16:00

18-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-07-2016

image

16:00

21-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần