imageimage

Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam

08:30

26-05-2016

image

15:30

15-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-06-2016

image

16:00

29-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-06-2016

image

16:00

02-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần