imageimage

Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

08:30

25-10-2016

image

15:30

14-11-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

17-11-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

21-11-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-11-2016

image

16:00

28-11-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-11-2016

image

16:00

30-11-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần