imageimage

Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

08:00

11-01-2021

image

16:00

29-01-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-02-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-02-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-02-2021

image

16:00

18-02-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-02-2021

image

16:00

22-02-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần