imageimage

Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

08:30

17-05-2016

image

15:30

07-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

14-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-06-2016

image

16:00

20-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-06-2016

image

16:00

24-06-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

6,806,368

10,050


00
00
 

 

image 30 image