imageimage

Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

08:30

21-06-2016

image

15:30

12-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

19-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

21-07-2016

image

16:00

26-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-07-2016

image

16:00

29-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần