imageimage

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

08:00

26-07-2019

image

15:30

16-08-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-08-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-08-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-08-2019

image

16:00

30-08-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-08-2019

image

16:00

30-08-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

18,750,000

13,480


00
00
 

 

image 66 image