imageimage

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

08:00

29-09-2020

image

15:30

19-10-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-10-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-10-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-10-2020

image

16:00

30-10-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-10-2020

image

16:00

30-10-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,650,000

17,411


00
00
 

 

image 81 image