imageimage

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

08:00

08-08-2023

image

15:30

22-08-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-08-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-08-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

31-08-2023

image

16:00

07-09-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-08-2023

image

16:00

05-09-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần