imageimage

Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng

08:30

23-10-2017

image

15:30

13-11-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

16-11-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

20-11-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-11-2017

image

16:00

27-11-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-11-2017

image

16:00

30-11-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

6,600,000

11,549


00
00
 

 

image 16 image