imageimage

Công ty Tài chính CP Điện lực

08:30

21-07-2017

image

15:30

11-08-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

16-08-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

18-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-08-2017

image

16:00

25-08-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-08-2017

image

16:00

28-08-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

37,500,000

14,133


00
00
 

 

image 71 image