imageimage

Công ty Tin học Viễn thông Hàng không

08:30

23-03-2017

image

15:30

13-04-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-04-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

20-04-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-04-2017

image

16:00

27-04-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-04-2017

image

16:00

29-04-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần