imageimage

Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình

08:30

10-08-2016

image

15:30

30-08-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

05-09-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

07-09-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

09-09-2016

image

16:00

14-09-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-09-2016

image

16:00

17-09-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần