imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk

08:00

25-07-2018

image

16:00

10-08-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-08-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-08-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-08-2018

image

16:00

27-08-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-08-2018

image

16:00

30-08-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần