imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An

08:00

10-04-2017

image

16:00

03-05-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-05-2017

image

16:00

18-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-05-2017

image

16:00

20-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần