imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cao su 1-5 Tây Ninh

08:00

15-01-2016

image

16:00

04-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-02-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

19-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

22-02-2016

image

16:00

26-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-02-2016

image

16:00

29-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần